Contact: Jiali Ju

Tel: 0631-5897109

Email: wh5897108@163.com

Address: Room 103, Weihai Municipal Bureau of Commerce, 86 Wenhuazhong Road, Weihai, China